Information

Ogströmmen startar vid Ogsjön och rinner femhundra meter på Venjans fiskevårdsområde innan den passerar rågränsen och kommer in i Malungs fiskevårdsområde. Från Malungsrået ner till Öje är det nio kilometer och det är bra harr och öringfiske hela vägen.

De övre två kilometrarna har en egen karaktär med korta forsar och längre sel. Sommartid är det ingen ädlare fisk i selen men de håller grov gädda. Vill man prova gäddfisket är skymningstimmen bäst och det landas varje år riktigt fina fiskar på runt meter i dessa sel.

Ett par kilometer nedströmms rået, direkt efter selet vid Holmängen, börjar den långa forsen och strömmen faller ganska jämnt hela vägen ner till byn. Forsens karaktär ändras gradvis allt eftersom och det finns ett antal naturliga fiskeplatser med ganska skilda biotoper innan Ogströmmen når Öje. Läs mer om de olika fiskeplatserna under fliken fiskeplatser i menyn.

Ogströmmen var förr i tiden känd för sitt utomordentligt fina harrfiske och det var vanligt med harrar på runt kilot. Tyvärr har vattenregleringen förstört vandringsmöjlighterna för den stora lekfisken då vattensystemet har slutits genom ett flertal dammar och kraftverk. Harr över 45 centimeter är idag mycket ovanligt. Malungs fiskevårdsområde har under de sista trettio åren provat komma tillrätta med problemet genom återställning efter flottledsrensning samt genom bra regler för uttag men det har tyvärr inte påverkat fisket nämnvärt. Min bedömning är att det inte kommer gå att komma tillrätta med problemet utan att man öppnar upp vattensystemen på nytt. 

Under 2015 har Vanån och Ogströmmen tilldelats närmare 6 miljoner för nya åtgärder i vattensystemet och det verkar även som att vi äntligen kommer få se den första dammrivningen i och med att Ogsjödammen rivs. Min förhoppning är att man helt tar bort vattenspegeln i sjön och återskapar forsmiljön som den var förr. I praktiken fungerar allt stillastående vatten i Ogströmmen som gäddfabriker och Ogsjön är i dagsläget en starkt bidragande faktor till den rika gäddpopulationen i de övre selen. 

Ogströmmen ingick mellan åren 1999 och 2009 i ett Eko-fiskeprojekt drivet av Malungs Fiskevårdsområde som innebar att man på de nedre 4,5 kilometrarna endast fick fiska med flugspö och ta upp max en fisk per dag med minimimått på 35 centimeter. På de övre 4,5 kilometrarna var det tillåtet att ta upp max tre fiskar per dag med ett minimimått på 30 centimeter samt att man fick fiska med valfri fisketeknik. Projektet fungerade bra till att börja med och under de första fyra åren ökade medellängden i strömmen med runt fem centimeter. Tyvärr kändes det som att man slog i taket efter den inledande ökningen och efter ytterligare sex år noterades ingen märkbar förändring i positiv bemärkelse. Idag ligger medellängden på harr fortfarande på runt 30 centimeter och min bedömning är att det krävs att man öppnar vattensystemet mer om man ska kunna öka medellängden på ett naturligt vis. Jag tror att det krävs att man river dammar som exempelvis Ogsjödammen samt att man ser över möjligheterna att skapa fungerande vattenvägar för fisken vid Öjesjödammen och minikraftverket i Venjanssjön om man ska ge Ogströmmen en rimlig chans att återfå sin forna glans. 

Ett annat projekt man borde jobba för inom fiskevårdsområdet är att riva alla gamla stenledare och öppna upp sidofåror samt andra vattenvägar och deltan som stenledarna förstört. Den typen av arbeten ökar förutsättningar för insektslivet samt att det ger bättre möjligheter för både lek att fiskyngel.

Malungs FVOF valde att avsluta det catch and release betonade Ekofiske-projektet våren 2009 och idag får man fiska med valfri teknik och ta upp max fem fiskar med minimått 25 centimeter.

Min bedömning är att det är för svaga regler och jag rekommenderar alla som läser min sajt att komplettera gällande regler med ett lågt satt maximimått på 30 centimeter. Dvs om ni vill ta upp fisk så försök att ta matfisken mellan 25-30 centimeter. På så vis minskar vi slitaget på vattnet och de största fiskarna som är de mest åtråvärda sport och avelsfiskarna får vara kvar till kommande besökare och lek.